A A A

IX Wydział Wykonania Orzeczeń Sądowych

Przewodniczący Wydziału

Marek Miłosz


Nr pokoju: 307
 

Przyjęcia interesantów:


Poniedziałek 9.00 do 12.00
Środa 9.00 do 12.00
Piątek 9.00 do 12.00

 

Kierownik Sekcji Ewidencji i Windykacji Należności Sądowych

 

SSR Edyta Gzik

 Nr pokoju: 310

Przyjęcia interesantów:

wtorek     13.00 do 14.30

czwartek   10.00 do 11.30


 


Kierownik Sekretariatu

Aneta Nowak


Nr telefonu: (048) 36-80-510
Nr fax: (048) 36-80-510
Nr pokoju: 118

 

9wydzial@radom.sr.gov.pl 

 


Właściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.

Właściwość rzeczowa:
 
- rozpoznawanie wniosków o wydanie tytułu wykonawczego, tj. nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
- wykonanie orzeczeń karnych i w sprawach o wykroczenia z chwilą ich uprawomocnienia
- wykonanie prawomocnych orzeczeń Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich, Gospodarczego, Sądu   Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w zakresie kosztów postępowania
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach karnych
- windykacji grzywny i należności sądowych w sprawach o wykroczenie
- rozkładanie na raty należności sądowych, umarzanie grzywien,
- wykonania orzeczeń w przedmiocie kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, aresztu,
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, grzywny,
- warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
- zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
- wykonania kary ograniczenia wolności
- wykonania orzeczeń, w których postępowanie warunkowo umorzono
- podejmowanie warunkowo umorzonych postępowań,
- wykonania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających
- wykonania środków karnych i likwidacji dowodów rzeczowych
- wniosków o zatarcie skazania
- skrócenia środka karnego  
-udzielenia pomocy sądowej

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63