A A A

VII Wydział Cywilny

 

Przewodniczący Wydziału


Elżbieta Dębowska


Nr pokoju: 110

Przyjecia interesantów:


Poniedzialek 12.00 do 15.30

Wtorek 10.00 do 13.00


Kierownik Sekretariatu

  Ewa Klonowska
Nr telefonu: (48) 36-49-121
Nr fax: 36-49-125
Nr pokoju: 111

 

7cywilny@radom.sr.gov.pl

 

 Lista Sędziów i Referendarzy w wydziale

Elżbieta Dębowska Przewodniczący Wydziału
Grzegorz Wysmoliński  Z-ca Przewodniczącego
Piotr Korczyński Sędzia
Anna Zagroda Sędzia
Małgorzata Strzelec Grabkowska
Sędzia
Anna Ofat-Tomczak Sędzia
Grzegorz Kozłowski Sędzia
Blanka Kotwicka Referendarz sądowy
Justyna Stachurka Referendarz sądowyWlaściwość miejscowa:

miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.VII Wydział Cywilny rozpoznaje  sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska ( nazwy pozwanych w postępowaniu procesowym, wnioskodawców w postępowaniu nieprocesowym i dłużników , a w przypadku wielości tych osób( podmiotów ) pierwszej z nich rozpoczynają się na litery od N do Ż.

 

w trybie procesowym

1.sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego - art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego, w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kpc), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kc), o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów i in.,

2. bez względu na wartość przedmiotu sporu sprawy o naruszenie posiadania (art. 344 kc), o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

w postępowaniu nieprocesowym

3.sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,

4.sprawy o: podział majątku wspólnego małżonków, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego,

w postępowaniu egzekucyjnym

5. sprawy ze skargi na czynności komornika (art.767 kpc), w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kpc), w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1049, 1050 i 1051 kpc), o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o wyjawienie majątku.

Sąd Rejonowy w Radomiu
26-600 Radom
ul. A.Struga 63